Vi kan tilby byggeledelse ved oppdrag som spenner fra rehabilitering, fritidshus og enebolig, til forretnings-. kontor- og industribygg.

En byggeleder skal vær byggherrens representant og ivareta hans interesser ved et byggeprosjekt og se til at oppdraget leveres både kostnads- og kvalitetsmessig i henhold til kontrakt. Dessuten vil en profesjonell byggeledelse kunne føre til økonomiske innsparinger og at eventuelle konfliktsituasjoner kan ryddes av veien på et tidlig tidspunkt

De konkrete oppgaver må tilpasses hvert enkelt oppdrag, men kan typisk være:

– Bistå med kontrahering av entreprenør
– Kontrollere at arbeidene utføres etter tekniske og håndværksmessig standard
– Kontrollere fremdrift
– Kontrollere og attestere fakturaer
– Kontroll av SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i henhold til byggherreforskriften
– Lede og referere byggemøter og befaringer
– Rekvirere endrings og tilleggsarbeider innenfor avtalt ramme
– Gjennomføre ferdigbefaringer og overtakelsesforretning
– Kontrollere sluttoppgjør og følge opp reklamasjonsarbeider